If you can't read this email, please view it online

WWW Facebook Twitter

Newsletter #1

Prosinec 2019

Vylidňování, opuštění půdy a ztráta biologické rozmanitosti jsou změny, které mohou probíhat velmi pomalu, ale často jsou také nevratné. Projekt PoliRural poskytne online platformu, na které se obyvatelé venkova, vědeckovýzkumní pracovníci a tvůrci politik budou moci setkávat, předávat si znalosti a řešit společné problémy. Projekt zhodnotí účinnost současných regionálních politik na základě textové analýzy velkých dat a tím umožní posoudit účinnost jednotlivých opatření v celkem 12 regionech v Evropě a v Izraeli. Důležitou součástí projektu bude studie, která popíše trajektorie scénářů budoucího vývoje zemědělství a souvisejících odvětví do roku 2040, v jejichž centru se nachází obyvatelé venkova.

Úvodník

Co je naše vize?

Vize je společným jmenovatelem úspěchu a přežití. Zdravá životní vize nebo její nedostatek je to, co může podpořit nebo překazit jakékoli naše úsilí. Venkovské regiony v celé Evropě jsou uprostřed probíhajících změn, které před několika lety nikdo neočekával. Migrace, vylidňování, změna klimatu jsou pouze nejviditelnějšími trendy, které v současné době odtrhávají vizi venkovské idyly od reality.

Jménem konsorcia je mi velkým potěšením představit vám projekt PoliRural, který byl vybrán spolu s několika dalšími projekty v rámci výzvy Horizon 2020 Rural Renaissance, aby reagoval na silnou potřebu nástrojů a poznatků těch, kteří jsou zodpovědní za formulování a realizaci nové vize lepšího života ve venkovských oblastech. V prvním čísle zpravodaje PoliRural se dozvíte více o tom, jak PoliRural řeší problémy, jimž čelí lidé žijící ve venkovských oblastech a jaké nástroje a výstupy nám umožní formulovat novou, lepší vizi a předpovídat vývoj utvářející budoucnost. Věřím, že se vám čtení bude líbit.

Pavel Šimek,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Koordinátor

Kick-off Meeting

PoliRural Kick-off Meeting v Prague

Zahajovací setkání projektu PoliRural se konalo ve dnech 19., 20. A 21. června 2019 na České zemědělské univerzitě v Praze. Tato událost znamenala zahájení projektu a byla příležitostí k setkání všech partnerů, projektových manažerů, tvůrců politik a zástupců Evropské komise. Každý partner odpovědný za konkrétní výstup projektu představil úkoly a výsledky, kterých má být během projektu dosaženo.

Během úvodního setkání byly také realizovány dva workshopy: první z nich se zabýval venkovskou částí a druhý byl o části technologické. Na semináři o venkovské části byli účastníci rozděleni a představili své nápady o přitažlivosti venkova, včetně aspektů, jako jsou dobré životní podmínky, venkovské služby a infrastruktura či udržitelnost. V technologické části byly představeny rozdíly mezi deterministickými a pravděpodobnostními přístupy analýzy textů a byla diskutována podoba software, který bude použit v projektu PoliRural.

Závěrem lze říci, že úvodní setkání projektu PoliRural poskytlo všem partnerům cenné informace, dodalo nadšení do práce a umožnilo jim sdílet nápady.

Marília Cunha, Sofia Cunha,
Sociedade Portuguesa de Inovação

Výstupy a výsledky

Cílem projektu PoliRural je vytvořit opakovaně použitelný rámec postavený na principech participace, znalostech zúčastněných stran, velkých datech a pokročilé analýze, která umožní zajistit přesnější předvídání pro venkovské oblasti a přispěje k účinnějším politickým opatřením.

Od zahájení v červnu 2019 aktivně budujeme povědomí o PoliRuralu prostřednictvím webových stránek projektu a kanálů sociálních médií. PoliRural jsme představili na mezinárodních konferencích a navázali jsme pracovní vztahy se sesterskými projekty v rámci Rural Renaissance clusteru. Tyto projekty mají za cíl stejně jako PoliRural vytvořit a poskytnout lepší nástroje pro tvorbu regionálních politik. v počátku projektu jsme publikovali vizi atraktivního venkovského života spolu s koncepčním a metodickým rámcem, jak toho nejlépe dosáhnout. Intenzivně jsme pracovali na zmapování současné situace ve dvanácti pilotních oblastech napříč Evropou a v Izraeli. Naši technologičtí partneři navíc vyvíjejí nástroje, které pomohou vědeckovýzkumným pracovníkům a tvůrcům politik získat přehledný pohled na jejich regiony. Hlavní výsledky PoliRural budou zachyceny ve formátu stručného souhrnu tzv. Practice Abstracts, kterých bude publikováno celkem deset a které budou k dispozici ke stažení na webových stránkách PoliRural.

Pokud máte zájem o rozvoj venkova, doporučujeme vám přihlásit se k odběru našeho newsletteru nebo sledovat PoliRural na Twitteru a Facebooku. Všechny nejnovější výsledky a nadcházející události se vždy objeví na našem webu.

Miloš Ulman,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technický manažer

Piloty

PoliRural zahrnuje 12 studijních oblastí, které zahrnují všechny hlavní regiony Evropy (střední, severní, jižní, východní, západní) a Izrael. Výběr byl veden potřebou pokrýt širokou škálu oblastí ve vztahu ke klimatu, geografii, topografii, sociálně-ekonomickému rozvoji a politickému aspektu. Taková rozmanitost umožňuje PoliRuralu lépe zkoumat dopad a souhru různých ovlivňujících faktorů v různých přírodních a institucionálních prostředích. Od začátku projektu buduje PoliRural zájem komunit v daných regionech, kterých se změny dotýkají. Tvůrci pilotních projektů v regionech zapojili mnoho různých zúčastněných stran s přímými znalostmi a zkušenostmi v regionu jako jsou tvůrci politik, obyvatelé, zástupci zemědělského průmyslu, akademici, nově příchozí na venkov, mladí zemědělci a další. Doposud projevilo zájem více než sto účastníků, přičemž se očekává, že se v příštích měsících připojí mnoho dalších.

Pavel Kogut, 21c Consultancy

Hlavní vývoj v zemědělství

Digitální balík - efektivnější využití a správa životního cyklu balíků siláže

Dobrým příkladem projektu, ve kterém byla spolupráce mezi zúčastněnými stranami na místní úrovni a výzkumným ústavem úspěšná, je finský projekt Digipaali (Digitální balík). Projekt funguje regionálně v Häme, má však národní, ba dokonce mezinárodní cíle. Cílem projektu je vyvinout digitální systém sledování a skladování krmných balíků.

Pro identifikaci každého balíku byla vybrána radiofrekvenční identifikace (RFID). Tento projekt je typickou novou aplikací digitalizace. Samotná technologie byla vyvinuta již před lety a používá se v mnoha oblastech. Senzory balicího stroje a čtečka RFID tagu (v každém balíku) odesílá informace o balíku do procesoru Digital Bale, který data kombinuje a odešle je do cloudového úložiště. Pro zemědělce jsou nejdůležitější údaje hmotnost balíku, obsah sušiny a GPS souřadnice. Digitální balík pomáhá zemědělcům ve výkaznictví, plánování krmných dávek, obchodování s balíky a obecně ulehčuje plánování zemědělské výroby.

Projekt je financován z Programu rozvoje venkova pro kontinentální Finsko 2014–2020 v rámci EIP-Agri. Projekt řídí HAMK Bio Research Unit na Häme University of Applied Sciences. Spolupráce v inovační skupině byla velmi úspěšná a projekt zaznamenal velký mediální ohlas.

Webová stránka projektu: www.digipaali.fi/en 

Ilpo Pölönen,
Häme University of Applied Sciences Bio Research Unit

Vývoj v zemědělství a jeho aplikace v PoliRural

Mnohé evropské regiony běžně využívají strategické plánování budoucího vývoje jako součást svého procesu vývoje politiky. Jako nástroj pro správu změn je to důležité z mnoha důvodů. Patří sem lokalizace aspektů společné zemědělské politiky (SZP) v souladu se specifickými potřebami regionu v důsledku současné reformy SZP.

Projekt PoliRural poskytuje příležitost ke zlepšení škály nástrojů a technik, které mají odborníci v oblasti prognózování k dispozici, s cílem lépe reagovat na výzvy, kterým regiony čelí, a které mají tendenci se rok co rok vyvíjet. To zahrnuje zejména:

  • nové potřeby vytvořené reformou Společné zemědělské politiky,
  • přechod na alternativní zdroje energií,
  • nutnost předvídat a zmírňovat dopady změny klimatu,
  • sociální nerovnost, rostoucí životní náklady a stagnující příjmy.

PoliRural se zaměří na vývoj dvou kategorií nástrojů, které mohou být použity jako součást jakéhokoli procesu prognózování: text mining, strojové učení a dynamické modelování systému. Tyto nástroje budou vyzkoušeny, zdokonaleny a validovány prostřednictvím série 12 regionálních pilotních studií.

Patrick Crehan,
Crehan, Kusano & Associates

 

This project has received funding from European Union’s Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 818496.

 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Copyright © 2019 Polirural. All rights reserved.
Designed by SPI