If you can't read this email, please view it online

WWW Facebook Twitter

Newsletter #2

Duben 2020

Kooperace projektů Renesance Venkova zvyšuje jejich dopad

Během Dne koordinátorů v Bruselu 6. června 2019 vyzvali zástupci Výkonné agentury pro výzkum (REA) a DG Agri všechny nové projekty Horizontu 2020 v rámci uskupení obnovy venkova (RUR), aby úzce spolupracovaly a zajistily tak větší celkový dopad projektových výsledků. Evropská komise a DG Agri vyzývají k předložení konkrétních příkladů problémů v evropských regionech, aby následně mohly hledat lepší nástroje a metodiky pro předvídání rozvoje venkova.

Projekty PoliRural, Sherpa, Ruralization a Desira přijaly tuto výzvu a dohodly se na spolupráci v této oblasti během několika příštích let. Projekty identifikovaly vzájemné překryvy a potenciální oblasti spolupráce na setkání v Bruselu dne 9. ledna 2020. Výsledkem bylo vytvoření akčního plánu pro rok 2020, který bude dále aktualizován a rozšířen.

Projekt PoliRural si bude prostřednictvím svého koordinátora vyměňovat informace se všemi vedoucími úkolů v jiných projektech, konzultovat obsah a vyměňovat si výsledky. PoliRural bude také sdílet informace o metodice použité pro předpovídání budoucího vývoje. Protože všechny čtyři projekty budou intenzivně spolupracovat s více zúčastněnými stranami v různých regionech Evropy, bude potřeba součinnost dobře koordinovat prostřednictvím několika společných setkání. Projekt PoliRural buduje nejen originální software pro analýzu textu ale také digitální inovační portál pro další výzkumné pracovníky. Všechny osvědčené postupy budou sdíleny v rámci projektů společenské výzvy Renesance venkova. PoliRural bude ve dnech 16. - 17. září 2020 pořádat na České Zemědělské Univerzitě v Praze společnou akci, která bude pro naše kolegy z projektů Výkonné agentury pro výzkum a DG Agri skvělou příležitostí k setkání a spolupráci.

Miloš Ulman
Technický Manažer, Česká zemědělská univerzita v Praze

Zúčastněné strany ze všech 12 pilotních oblastí se chtějí zapojit do akcí projektu PoliRural

Tvůrci politik, odborníci, zemědělci, obyvatelé venkova a noví účastníci jsou hlavní cílové skupiny v každém pilotním regionu jednotlivých partnerů v pozici členů regionálních panelů. Regionální panel a odborné znalosti jeho členů budou hrát důležitou roli při implementaci projektu PoliRural a budou přispívat k rozvoji politiky venkova. První rozhovory a schůzky s potenciálními členy regionálních skupin (dále jen zúčastněné strany) ukázaly případné oblasti zájmu o spolupráci v pilotních regionech. Obecně platí, že oslovené zúčastněné strany mají zájem o tento projekt a jeho výsledky. Rovněž možnost zapojit se do místní komunity je jedním z hlavních aspektů ochoty účastnit se projektu v pozici člena regionálního panelu.

Každý pilotní region zvolil nejvhodnější přístup k vytvoření regionálního panelu a zajištění účinné spolupráce. Například v pilotním regionu v Řecku všichni partneři aplikovali komplexní strategii pro efektivní komunikaci projektových cílů a výsledků se zúčastněnými stranami daného regionu. Tato strategie zahrnuje schůzky a osobní kontakty s cílem poskytnout obecný přehled o průběhu, perspektivách a dopadu projektu.

Každá pilotní oblast je obklopena komunitou zúčastněných stran, jejichž průběžná spolupráce bude během projektu zajišťovat účinný přístup ke znalostem příslušných regionů. Lotyšský partner projektu PoliRural Vidzeme Planning Region připravil metodiku pro mapování zúčastněných stran a nastavení regionálních panelů. Mapování bylo provedeno v každém regionu za pomoci regionálních partnerů a asociací, koordinovaných vedoucími pilotních regionů.

Baiba Šelkovska
Manažer komunikace, Vidzeme Planning Region

Pilotní region PoliRural v Severní Makedonii

Venkovské oblasti mají v Severní Makedonii zásadní význam pro celkový hospodářský a sociální život.

Zemědělství jako jeden z hlavních podnikatelských sektorů je významnou součástí ročního ekonomického růstu a národního HDP. Hrubá přidaná hodnota v zemědělství v roce 2017 činila 44,9 miliard denárů (665 milionů EUR). Venkovské oblasti v Severní Makedonii kromě ekonomického významu také poskytují životní prostor pro 44 % z celkové populace 2,02 milionu lidí. S ohledem na tyto klíčové parametry lze dojít k závěru, že rozvoj účinné politiky venkova má zásadní význam pro celkový rozvoj země.

Proces rozvoje venkovské politiky v Severní Makedonii je primárně v režii ministerstva zemědělství za stálé podpory dalších zúčastněných stran, jako je například sektor nevládních organizací, odborníci a akademická obec. Od nezávislosti Severní Makedonie v roce 1991 bylo vynaloženo značné úsilí ze strany ministerstva v procesu rozvoje venkovských politik, a to i díky vnější finanční a technické podpoře. Tyto politiky bohužel nedosáhly očekávaných výsledků a jejich účinky jsou spíše izolované.

Klíčovou zúčastněnou stranou, která může tuto situaci změnit, je v případě Severní Makedonie Národní agentura pro rozvoj zemědělství, což je formálně uznaná organizace, která poskytuje rozšiřující podporu venkovskému obyvatelstvu a venkovským podnikům. Uznání této rozšiřující podpory jako klíčového prvku a úspěšné reformy v této oblasti jsou důležitými politickými opatřeními, která mohou mít více dopadů na celý socio-ekonomický život ve venkovských oblastech. Projekt PoliRural z programu H2020 představuje hodnotné mezinárodní úsilí mnoha zúčastněných stran, které může přispět k rozvoji dobře strukturované a spolehlivé politiky venkova pro Severní Makedonii.

Blagoja Mukanov,
Výkonný ředitel, Ag Futura Technologii Dooel Skopje

Kombinace text miningu a modelování systémové dynamiky v Poliruralu

Text mining využívá komplexní algoritmy a nejmodernější technologie jako např. umělou inteligenci a strojové učení k detekci vzorů v obrovském množství textu. Technologie přirozeného zpracování jazyka doslova transformuje text na čísla, takže analýza dat nevyžaduje příliš vysoký výpočetní výkon.

Tímto způsobem je možné analyzovat dostupné online zdroje, jako jsou vědecké práce, knihovny a archivy textů, sociální média atd. Lze například i vyhodnotit pozitivní či negativní sentiment v rámci diskusí na sociálních médiích týkajících se určité politiky; dále pak shrnout dlouhé texty; porozumět a seskupit velkému množství dat a odhalit případná seskupení a závislosti; kategorizovat text podle umístění nebo podle tématu atd. Výsledky lze graficky prezentovat pro zesílení vizuálního dopadu a vytvoření nových znalostí (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Vizualizace tweetů související s koronavirem – zdroj: KAJO S.R.O.

Text mining může pomoci identifikovat významné parametry změn, a modelování systémové dynamiky může pomoci pochopit způsoby, jak tyto parametry interagují, což v průběhu času ovlivňuje chování subjektů dané oblasti. Poté mohou být navrženy politická opatření a komunitní akce a jejich účinky otestovány na vybudovaných modelech. Inovativní přístup v Poliruralu spočívá v experimentální kombinaci výhod text miningu a dynamického modelování systémů s cílem podrobněji analyzovat současnou situaci a zhodnotit výzvy, před kterými stojí 12 evropských reprezentativních pilotů. Iterativní povaha systémové dynamiky vedla vývojáře k navržení dynamického systému s řadou strukturovaných funkcí text miningu, které kombinovaly některá řešení pro zlepšení celkové funkčnosti. Ambicí je vytvořit systém, který díky text miningu může podporovat tvůrce politik velkým množství informací dostupných na internetu a prostřednictvím modelování systémové dynamiky simulovat možné dopady navržených politik.

Tommaso Sabbatini, KAJO

 

This project has received funding from European Union’s Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 818496.

 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Copyright © 2019 Polirural. All rights reserved.
Designed by SPI