If you can't read this email, please view it online

WWW Facebook Twitter

Newsletter #3

červen 2020

Populační a venkovská atraktivita, vzorový model systémové dynamiky

Jeden z cílů projektu PoliRural je prozkoumat budoucí trajektorii rozvoje venkova v regionech pomocí hybridního přístupu předpovědi (kvantitativní a kvalitativní) s přihlédnutím k historické i současné situaci.

V předpovědích bude využito modelování systémové dynamiky. Během prvního roku projektu byla vytvořena šablona základního modelu, z níž vzniklo několik vzorových modelů za účelem pochopení užitečnosti modelování. V tomto příspěvku představujeme jeden ze vzorových modelů, který se zabývá problematikou atraktivity venkova, což je ústřední téma celého projektu Polirural. Není to reálný model, protože data nepochází z žádné místní statistiky. Jedná se o vzorový model, který vnímá atraktivitu venkova jako hlavní faktor ovlivňující oboustranný tok obyvatel mezi městy a venkovem.

V tomto příkladu je atraktivita venkova definována ze dvou hledisek: vnímání přírodního kapitálu a relativní životními náklady (porovnání měst a venkovských oblastí). Oba tyto faktory mají v konečné definici atraktivity venkova svoji váhu, která může být regulována pomocí rozhraní. Atraktivita venkova následně ovlivňuje tři klíčové proměnné: zaměstnanost, dojíždění do zaměstnání a migraci. Bylo vytvořeno rozhraní, na kterém lze upravovat proměnné a zobrazovat výsledky. Význam a rozsah proměnných je následující:

Potenciální pohyb obyvatelstva: Podíl lidí ochotných opustit venkovské oblasti. Pohybuje se od 0 do 30 procent současné venkovské populace.
Mezní hodnota atraktivity venkova: Jaká je mezní hodnota přitažlivosti venkova, kdy se venkovská populace rozhodne přestěhovat? Tuto prahovou hodnotu lze nastavit od 0 do 0,6.
Potenciální dojíždění obyvatelstva: Poměr regionálního obyvatelstva ochotného dojíždět vzhledem k dané hodnotě atraktivity. Tato hodnota je v rozmezí od 0 do 10 procent celkové regionální populace.
Mezní hodnota atraktivity venkova pro dojíždění: Jaká je hodnota atraktivity venkova, při které se dojíždějící rozhodnou žít ve venkovských oblastech? Opět lze změnit práh od 0 do 0,6.

Toto rozhraní je dostupné na následujícím odkazu. Lze zadat různé scénáře a spustit je.

Antoni Oliva Quesada,
22sistema

Vakcína proti koronaviru se vyvíjí v MIGAL – Výzkumném Institutu Galilee, Israel

Generální ředitel MIGAL – Výzkumného Institutu Galilee oznámil, že nová vakcína proti koronaviru, který infikuje kuřata, přivedla vědce MIGALu o krok blíž k vývoji přípravku na ochranu proti COVID-19. Multidisciplinární tým vytvořil vakcínu proti viru infekční bronchitidy, která se v předklinických studiích ukázala jako účinná. Vědci zjistili, že tento ptačí virus má podobný genetický kód a infikuje jednotlivce stejným způsobem jako nový koronavirus u lidí. To zvyšuje pravděpodobnost dosažení účinné vakcíny pro lidi ve velmi krátkém časovém horizontu. Vědci přizpůsobili vakcínu viru, který způsobuje COVID-19 a pracují na splnění bezpečnostních norem, které jim umožní testovat „in vivo“ neboli v živých organismech. Doufají, že tyto kroky umožní zahájení výroby vakcíny proti epidemii koronavirů, která se v současné době šíří po celém světě.

Mnoho novinářů z celého světa navštívilo institut MIGAL v Kiryat Shmona, aby zhodnotili vědeckou činnost v ústavu pro vývoj vakcíny proti koronavirům. Média, včetně zahraničních korespondentů, rozsáhle referovali o tomto vědeckém průlomu. Stovky zahraničních reportérů navštívily výzkumné laboratoře MIGAL v průmyslovém parku Tel Hai, aby slyšely o důležitém objevu, který by mohl vést k vytvoření vakcíny proti koronaviru. Novinářům z celého světa např. USA, Německa, Číny, Ruska, Francie, Austrálie, Kanady a dokonce i íránského televizního kanálu se sídlem v Londýně poskytl rozhovor David Zigdon, generální ředitel MIGAL - Výzkumného Institutu Galilee.

Hlavními myšlenkami je rozvíjet průmyslová odvětví na základě výstupů výzkumu z MIGAL a dalších ústavů v Galilee, rozvíjet podmínky pro pracovní místa v dané oblasti, a podpořit regionální hospodářský rozvoj. Základem přístupu MIGAL k rozvoji regionů je politika venkova, která je založena na současných podmínkách a příležitostech v mimoměstských oblastech. V regionu Galilee se všeobecně věří, že budoucí prosperita venkovských regionů bude poháněna podniky, inovacemi a novými technologiemi přizpůsobenými pro trhy, které bude možné aplikovat na nový i starý průmysl. Hospodářská krize, která propukla epidemií koronového viru, nás nutí k zamyšlení nad těmito tématy – zejména pak pokud se jedná o rozšíření přístupů s nejlepším potenciálem pro posílení budoucího rozvoje venkova.

Prof. Uri Marchaim,
MIGAL – Výzkumný Institut Galilee

PoliRural Innovation Hub

Digital Innovation Hub (DIH) je ekosystém s mnoha participanty, který podporuje komunity v jejich digitální transformaci tím, že poskytuje širokou škálu služeb z jediného kontaktního místa. DIH projektu PoliRural je členem sítě projektu SmartAgriHubs.

Účelem PoliRural DIH je navrhnout a vyvinout inteligentní inovační centrum nejen pro zemědělství. Toto centrum by mělo integrovat technologii, datové sady a knihovny do jedné infrastruktury s komplexním uživatelsky orientovaným portálem ve webovém prostředí. Uživatelský portál by měl poskytovat obecné funkce pro správu obsahu jakožto i prvky sociálních sítí jako např. blogy, fóra, vědecké platformy, wiki stránky atd. DIH by měl být schopen spojit pomocí zpětné vazby konečné uživatele s vývojáři nebo výzkumníky, aby se zlepšil dopad demo aplikací nebo případových studií. Koncoví uživatelé se mohou připojit k větším komunitám v okolí DIH a získat radu, navázat spolupráci a mít přístup k využívání moderních technologií. DIH je otevřen pro registraci, takže se každý může stát běžným uživatelem a používat všechny podporované funkce a nástroje.

Jedním z principů hubu je propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace demo aplikací, kde uživatelé, vývojáři a výzkumní pracovníci budou moci spolupracovat, experimentovat, vytvářet a testovat nová řešení.

Současná verze hubu obsahuje následující prvky: CMS Liferay se sadou sociálních nástrojů jako např. vědecká platforma, blog, fórum, wiki a knihovna; mapového klienta; prvotní demo aplikace; celoevropské datové sady připravené k experimentování; cloudové nástroje pro přípravu vlastních analýz a správu vlastních dat. Prototyp DIH je založen na cloudovém řešení, kde Liferay poskytuje framework uživatelského portálu a zázemí pro front-end aplikace, zatímco OpenStack poskytuje back-end prostředí, kde je nainstalováno mnoho knihoven pro analýzu, ukládání a publikování dat.

Mapa je jednou z ústředních funkcí hubu a je založena na HSLayers NG, což rozšiřuje funkčnost OpenLayers 4. HSLayers je postaven modulárním způsobem, který umožňuje, aby byly moduly volně integrovány nebo odstraňovány, pokud jsou uspokojeny jednotlivé závislosti. PoliRural DIH také poskytuje mapové aplikace: Best Practices Atlas a mapu atraktivity regionů. Chcete-li získat přístup k PoliRural Innovation Hubu, přejděte na odkaz https://hub.polirural.eu/.

Petr Uhlir,
České centrum pro vědu a společnost

Budování synergií: SHERPA – Venkovská rozhraní vědy, společnosti, a politiky

Polirural buduje synergie s mnoha projekty, které sdílejí podobné cíle nebo mají stejné oblasti zájmu. Příkladem je projekt SHERPA (Sustainable Hub to Engage in Rural Policies with Actors) – Venkovská rozhraní vědy, společnosti, a politiky. Níže jsou uvedena některá hlavní témata tohoto projektu:

SHERPA představuje dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti

V současné době projekt vyvíjí diskusní materiály a metodické pokyny pro platformy pro více aktérů (MAP) k zapojení do dialogu o tématu dlouhodobé vize pro venkovské oblasti. Tyto informace se stanou podkladem pro dokument SHERPA k danému tématu.

Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyen, vyjádřila v dopise komisaři EU pro zemědělství a rozvoj venkova Januszovi Wojciechowskému své přání rozvinout dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti. SHERPA může mít díky zprostředkování víceuživatelských platforem v tomto ohledu pro EU zásadní vliv.

Definování venkovských oblastí v Evropě

Definice pojmu venkova je dlouhodobým tématem, které je již nějakou dobu předmětem debat ve vědecké literatuře. Venkov nebyl doposud správně definován svými vlastními charakteristikami, rysy a zákonitostmi, ale byl spíše definován jako opak městských oblastí. Přezkoumání literatury provedené v rámci SHERPA poukázalo na rozdílné typy strategií EU zabývajících se venkovskými oblastmi. To vede k pokusu celkově zmapovat používané definice venkovských oblastí.

Je důležité poznamenat, že dlouhodobá vize EU pro venkovské oblasti by měla být založena na zastřešujícím cíli prosperity ve venkovských oblastech.

Platformy pro udržitelné zapojení účastníků z venkovských oblastí

Jednou ze silných stránek SHERPA je začlenění tří skupin uživatelů do venkovských platforem: vědců, politiků a veřejné společnosti.

Tato rozhraní politiky, vědy, a společnosti jsou důkazem změněného chápání správy věcí veřejných v 21. století. V celé Evropě a ve světě existuje mnoho příkladů různých konstelací, témat a cílů podobných platforem. Z toho vyplývá skutečný trend směrem k inkluzivním a komunitním přístupům. Rozhraní mohou mimo jiné přispět k posílení odolnosti a hospodářské konkurenceschopnosti venkovských oblastí. Jak můžeme zajistit udržitelnou angažovanost v SHERPA?

Přečtěte si více na blogu SHERPA, kde získáte přístup k celému dokumentu.

Roxana Vilcu,
Komunikační oddělení SHERPA

 

This project has received funding from European Union’s Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 818496.

 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Copyright © 2020 Polirural. All rights reserved.
Designed by SPI